پرنده ی آتش

اینجا آشیانه من است. قلمرو افکار من. پرنده آتش ، ققنوس نیست.

بودن

حلقه بودن فرزند بهارم و عاشق باران باران نمادی از عشق                            بارشی چون تابش خورشید همگانی و یکسان                   می­خواهم ببارم                                 مانند ابر                                 مثال ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 29 بازدید
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
7 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
4 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
11 پست
بهمن 85
6 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
4 پست
دی 83
1 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
10 پست
تیر 83
8 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
14 پست
بهمن 82
8 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
9 پست
آبان 82
15 پست
مهر 82
13 پست
شهریور 82
22 پست
مرداد 82
13 پست
تیر 82
10 پست
خرداد 82
16 پست
اسفند 81
15 پست
بهمن 81
13 پست
بی_ادب
1 پست
پریشنی
1 پست
قصه_عادت
1 پست
آشیونه
1 پست
چهل_تیکه
1 پست
آفرینش
1 پست
آرزو
1 پست
کائنات
1 پست
زندگی
1 پست
باران
1 پست
صبر_و_زر
1 پست
رهایی
1 پست
دریافت
1 پست
حس_حضور
1 پست
کودکی
1 پست
خم_باده
1 پست
سرما
1 پست
تضاد
1 پست
عشق_الهی
2 پست
خداحافظی
1 پست
خلوت_دل
1 پست
آرامش
1 پست
دریاچه
1 پست
تابش
1 پست
معشوقم
1 پست